Vijesti
15. September 2019.
Foto:
Cnak

Latinski prijepis

Venerabilem Fratrem Ratko Perić, Episcopum Mandetriensem-Dumnensem et Administratorem perpetuum dioecesis Tribuniensis-Marcanensis, eximium Sacrae Scripturae cultorem ac Praedicatorem, qui aureum Presbyteratus iubilaeum feliciter recolit, precibus Nostris prosequimur atque, memores eximiarum eius facultatum regendi, docendi ac evangelizandi, quibus munus apostolicum diligenter et magna cum sedulitate in dioecesibus concreditis exercuit, Apostolicam Benedictionem eidem peramanter largimur; caelestium donorum conciliatricem ac signum fraternae Nostrae caritatis, petentes pro Nobis preces.

Ex Aedibus Vaticanis, die XVII mensis Junii, anno MMXIX

Franciscus

Hrvatski prijevod:

Časnoga brata

Ratka Perića,

biskupa mostarsko-duvanjskoga i trajnoga upravitelja Trebinjsko-mrkanske biskupije, cijenjena proučavatelja Svetoga Pisma i propovjednika, koji sretno obilježuje svećenički zlatni jubilej, Našim molitvama pratimo i, imajući u vidu istaknute mu sposobnosti u upravljanju, poučavanju i evangeliziranju, kojima je marljivo i vrlo brižljivo vršio apostolsku službu u biskupijama koje su mu povjerene, s ljubavlju mu podjeljujemo Apostolski blagoslov; kao zalog nebeskih darova i znak Naše bratske ljubavi, moleći za Nas molitve.

Iz Vatikanskih dvora, sedamnaestog dana mjeseca lipnja godine 2019.

Franjo

 

Nakon pročitanoga Papina čestitarskog autografa, Biskupu slavljeniku obratio se i nuncije Pezutto. Govor Nunicja na talijanskom, kao i hrvatski prijevod, prenosimo u cijelosti.

 

Intervento di S. E. Mons. Luigi Pezzuto, Nunzio Apostolico,
in occasione del Giubileo d’Oro Sacerdotale
dell’Ecc.mo Mons. Ratko Perić, Vescovo di Mostar-Duvno
(Mostar, 14 settembre 2019)

Cara Eccellenza,

Associandomi di vero cuore ai sentimenti e ai voti augurali, che Le ha espresso il Santo Padre, sono convinto che il primo, fondamentale atteggiamento da assumere, in queste occasioni, è quello del rendimento di grazie per il dono del Sacerdozio ministeriale alla Chiesa e a Vostra Eccellenza personalmente.

Sempre è importante rendere grazie al Signore per il dono del Sacerdozio ministeriale. Tuttavia, mi sembra più urgente farlo in questi tempi, allorché il Sacerdozio e i Sacerdoti sono alquanto nell’occhio del ciclone, sotto molti aspetti.

Noi, da persone di fede quali siamo, esprimiamo la nostra più viva gratitudine a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, per aver affidato alla Sua Chiesa e ai suoi Ministri il Corpo e il Sangue del Signore, la mensa della sua Parola e il servizio della Misericordia, mediante il perdono dei peccati.

Tutto questo, oggi, lo vediamo incarnato in Lei, Eccellenza; tuttavia e bello prendere sempre più coscienza, in ogni giubileo sacerdotale, che ciascuno di noi, condivide, insieme con tanti altri confratelli sparsi nel mondo intero, altroché con quelli più vicini, il medesimo ed unico Sacerdozio di Cristo. Pertanto, ciascuno di noi Sacerdoti è latore di un messaggio e di una testimonianza per ognuno dei propri confratelli: io sono Sacerdote con te.

Questa fraternità sacerdotale costituisce il fondamento più solido di un ulteriore messaggio e di una testimonianza ancor più profonda, quando il Giubileo d’oro sacerdotale e vissuto da un Vescovo. Infatti, proprio sulla base della fraternità Sacerdotale, il Vescovo può dire, in modo più autentico ai suoi preti: io sono Sommo Sacerdote per te.

Sono sacerdote con te, sono Vescovo per te.

Cara Eccellenza, nell’augurare tutto il bene, che nel suo cuore di Sacerdote e di Pastore, Ella desidera, sono certo di interpretare i sentimenti di tutti i presenti, i quali - insieme con me - implorano per Lei, da Colui che è datore di ogni grazia, quella pienezza di esultanza nello Spirito Santo, riservata a tutti coloro che Gli offrono totalmente sè stessi, perseverando con fortezza anche nel momento del sacrificio.

Ancora auguro, Eccellenza, “ad multos annos”.

*****

Obraćanje Nj. E. Mons. Luigija Pazzuta, apostolskog nuncija u BiH,

preuzvišenom monsinjoru Ratku Periću, mostarsko-duvanjskom biskupu,

prigodom njegova Zlatnog svećeničkog jubileja

(Mostar, 14. rujna 2019.)

Dragi Preuzvišeni,

Srdačno se pridružujući čestitkama koje Vam je uputio Sveti Otac, uvjeren sam da je zahvalnost za dar ministerijalnog svećeništva Crkvi i Vama, Preuzvišeni, osobno, prvo i temeljno stajalište koje treba zauzeti u ovakvim prigodama.

Uvijek je važno zahvaljivati Gospodinu za dar ministerijalnog svećeništva. Ipak, čini mi se da je u današnje vrijeme to još važnije, kada se svećeništvo i svećenik, u mnogo čemu, nalaze u olujnom vrtlogu.

Mi, kao ljudi vjere, izražavamo duboku zahvalnost Bogu Ocu, Sinu i Duhu Svetomu zbog toga što je svojoj Crkvi i svojim službenicima povjerio Tijelo i Krv Gospodnju, tumačenje njegove Riječi i službu Milosrđa, opraštanjem grijeha.

Sve ovo danas vidimo utjelovljeno u Vama, Preuzvišeni, ali dobro je, prigodom svakoga svećeničkog jubileja, postajati svjesniji da svaki od nas, zajedno s brojnom subraćom razasutom po svijetu i s onima koji su nam blizu, dijeli isto i jedinstveno svećeništvo Kristovo. Prema tome, svaki od nas svećenika nositelj je poruke i svjedočanstva za svakog od  subraće: ja sam svećenik s tobom.

Po mome mišljenju, kada zlatni svećenički jubilej slavi biskup, svećeničko bratstvo predstavlja još čvršći temelj za daljnju poruku i još dublje svjedočanstvo. U stvari, upravo na temelju svećeničkog bratstva, biskup može još vjerodostojnije reći svojim svećenicima: Ja sam tvoj vrhovni svećenik.

S tobom sam svećenik, za tebe sam biskup.

Dragi Preuzvišeni, želeći Vam sve ono dobro koje želite u svom svećeničkom i pastirskom srcu, siguran sam da ću  izraziti osjećaje svih nazočnih koji, zajedno sa mnom, mole za Vas, od Onoga koji daje svaku milost, puninu radosti u Duhu Svetom, pridržanu svima koji Mu se u potpunosti predaju, ustrajući hrabro i u trenutcima žrtve.

Još jednom, želim Vam, Preuzvišeni, "ad multos annos".

POVEZANI ČLANCI

NAJČITANIJE